Bruttoetageareal


= er summen af bruttoarealerne af samtlige etager, herunder
kældre og udnyttelige tagetager. Beregning af
bruttoetagearealet er nærmere beskrevet i bygningsreglementet