Skelafstand

= afstand fra en bygnings yderside til skel (målt vinkelret på skel)