fastpriscirkulæret

CIRKULÆRE OM PRIS OG TID PÅ BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER M.V.
CIR NR 174 AF 10/10/1991 – GÆLDENDE

Offentliggørelsesdato: 24-10-1991
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Senere ændringer til forskriften
– CIR nr 9784 af 28/11/2003

Ændrer i/ophæver
– CIR nr 191 af 11/11/1981

bilag 1

ANVISNING OM INDEKSREGULERING AF ENTREPRISESUMMER VEDRØRENDE BYGGEARBEJDER

(* 1) I reguleringsindeks for boligbyggeri udgør vægtene for materialer og arbejdsløn henholdsvis 776 og 224 promille (1. januar 1977).

Denne anvisning knytter sig til prisregulering efter § 2, stk. 3 i cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v.

REGULERINGSINDEKS

Grundlaget for indeksreguleringen er Reguleringsindekset for boligbyggeri, der den 1. juli 1989 afløste de to byggeomkostningsindeks, byggeomkostningsindeks for enfamiliehus (parcelhusindekset) og byggeomkostningsindeks for en etageejendom, opført som montagebyggeri (montageindekset). Reguleringsindekset for boligbyggeri beregnes og offentliggøres kvartalsvis af Danmarks Statistik. Reguleringsindekset har 1. januar 1987 som basis (100).

Reguleringsindekset er opdelt i bygningsindeks og i fagindeks. Alle fag- og bygningsindeks er opdelt i materialeindeks og lønindeks. (Glarmesterarbejdet indgår ikke i reguleringsindekset, da der i nybyggeriet fortrinsvis benyttes præfabrikerede vindueselementer. Da der specielt inden for renoveringsarbejder er en del glarmesterarbejde, beregnes der samtidig et særskilt glarmesterindeks).

Herudover offentliggøres et særskilt indeks for tunge betonelementer. Dette indeks omfatter alene materialeomkostningerne og er baseret på en sammenvægtning af omkostningerne for en række forskellige betonelementer.

VVS-arbejdet er opdelt i det egentlige VVS-arbejde og blikkenslagerarbejdet.

Avancer indgår ikke i indeksene, ligesom grundudgifter, prioriteringsomkostninger (kurstab o.lign.), omkostninger i øvrigt til arkitekt, ingeniør og advokat m.v. samt renter af byggelån er holdt uden for beregningerne. Merværdiafgiften (moms) er ikke medregnet.

TYPISKE ENTREPRISER

Normalt bør det være reguleringsindekset (eller bygningsdel– eller fagindeks) – eller eventuelt de særlige indeks for glarmesterarbejder eller tunge betonelementer – der anvendes ved prisregulering.

Hvis prisreguleringen skal omfatte bestemte bygningsdele eller fagentrepriser, kan de pågældende bygningsdel– og fagindeks lægges til grund.

Hvis der er tale om regulering af entreprisesummen for et samlet byggearbejde eller et afsnit af et samlet arbejde, kan reguleringen ske på grundlag af det samlede indeks.

ATYPISKE ENTREPRISER

Ved entrepriser, som er atypiske ved at have en væsentlig anden sammensætning af vægtandele end vægtandelene i reguleringsindekset (eller bygningsdels- eller fagindeks) (* 1), kan bygherren beregne et særligt indeks, som er bedre i overensstemmelse med det pågældende byggearbejde end det officielle indeks. Eventuelt kan bygherren udtage særligt tyngende poster (f.eks. en dominerende materialepris) til regulering på anden måde, eventuelt på grundlag af indeks som illustrerer prisudviklingen på det udtagne område.

UDBUDSMATERIALET

Det må allerede af udbudsmaterialet fremgå, hvorvidt totalindeks, delindeks eller fagindeks eller eventuelle særlige indeks lægges til grund for reguleringen. De indeks, der anvendes, skal tillige fremgå af entrepriseaftalen.

BEREGNINGSMETODE

Entreprisesummen udbetales enten løbende i overensstemmelse med arbejdets fremadskriden ved månedlige acontobegæringer eller med nogle forud fastsatte ratebetalingsbeløb, jf. AB. Disse beløb kan reguleres efter udløbet af fastprisperioden, jf. cirkulærets § 3.

Reguleringen foretages af hele a conto- eller rateudbetalingsbeløbet inkl. et eventuelt tilbageholdsbeløb, men ekskl. moms ( beregningsgrundlaget).

Reguleringsbeløbet beregnes altid med udgangspunkt i forskellen mellem indeks på 6-månedersdagen (indeks 6 måneder efter tilbudsdagen) og indeks på udførelsestidspunktet ( indeksforskellen).

Beregningen kan udtrykkes i følgende:

Reguleringsbeløb = beregningsgrundlag x indeksforskel

indeks på 6-månedersdagen

Ved prisfald vil reguleringsmetoden (indeksreguleringen) føre til, at beløb skal godskrives bygherren.

Indeksene beregnes på følgende måde:

a. Indeks på 6-månedersdagen beregnes ved lineær (retlinet) interpolation mellem foregående og efterfølgende kvartalsindeks.

Ved interpolation regnes med måneder a 30 dage, og indeksværdierne beregnes med een decimal.

b. Indeks på udførelsestidspunktet beregnes ved interpolation (som under a) til midtpunktet for det i henhold til de enkelte a conto- eller rateudbetalinger udførte arbejde. Ved månedlige a contobegæringer bliver dette normalt den 15. i måneden.

I forbindelse med rateudbetalinger kan der være tale om betaling for ydelser udført over et så langt tidsrum, at et andet tyngdepunkt end midtpunktet for perioden bør anvendes.

Når man kun kender indeks forud for det aktuelle tidspunkt (midtpunktet for udførte arbejder), fastlægges indekset for dette tidspunkt som det seneste forud herfor offentliggjorte indeks. På grundlag heraf udregnes et a contoreguleringsbeløb.

Når man også kender indeks efter det aktuelle tidspunkt, hvor indeks ønskes beregnet, fastlægges den endelige indeksværdi for dette tidspunkt ved lineær (retlinet) interpolation mellem de seneste indeks på det pågældende område. Såfremt der er uoverensstemmelser mellem de reguleringsbeløb, der som ovenfor nævnt måtte være udbetalt på grundlag af det senest kendte indeks, og det beløb, der skal udbetales på grundlag af det interpolerede indeks, foretages modregning eller tillægsbetaling i den nærmest efterfølgende udbetaling til entreprenøren.

Normalt behøver bygherren dog ikke at beskæftige sig med dette forhold, idet der som regel vil være tale om mindre beløb, ligesom sikkerhedsstillelse efter AB også omfatter for meget udbetalte reguleringsbeløb.

EKSEMPEL PÅ BEREGNING

Indeks på 6-månedersdagen: ………. 114,1

Indeks på udførelsestidspunktet: …. 117,7

Indeksforskel: 117,7-114,1 = …….. 3,6

Acontobeløb

(=beregningsgrundlag): 100.000 kr.

Reguleringsbeløb:

100.000×3,6 kr. = 3.155 kr.

————

114,1

Acontobeløb +

reguleringsbeløb = 103.155 kr.

BILAG 2

PROJEKTMATERIALE TIL ET FULDSTÆNDIGT ARBEJDSGRUNDLAG

1. Beliggenhedsplan, der angiver byggegrundens grænser, orientering i forhold til verdenshjørnerne, adgangsveje, bebyggelse på nabogrunde samt eksisterende og fremtidige terrænhøjder (med angivelse af terræn-, dæksel- og bundkoter samt dimensioner på brønde og ledninger). Desuden oplysning om foretagne jordbundsundersøgelser, som belyser byggegrundens beskaffenhed.

2. Oplysning om nye veje, herunder længde- og tværprofiler samt art og omfang af vej- og terrænbefæstelse, friarealernes udnyttelse, herunder legepladser, opholdsarealer og parkeringsarealer.

3. Erklæring fra bygherren eller den (de) projekterende tekniker(e) om, at alle forhandlinger med de respektive myndigheder er afsluttet, herunder at man har sikret sig, at vandforsynings-, kloak- og eventuelle fjernvarmeledninger samt vejanlæg er etableret eller vil blive etableret rettidigt i forhold til den for byggeriet udarbejdede arbejds- og tidsplan.

4. Fundamentsplaner, planer af alle etager samt snit og facader i mål mindst 1 : 100, fuldstændig målsatte og med fast inventar indtegnet. For bærende konstruktioner: Oversigtsplaner i mål 1 : 100, snit og opstalt af fundamenter, søjler, bjælker, dragere og spærfag i mål 1 . 20, samt hovedprojekt af eventuelle jernbetonkonstruktioner.

5. Normalsnit samt typerum (køkkener, baderum og lignende) i mål 1 : 20.

6. Leveranceoversigter (eventuelt med tegninger). Detailtegninger i mål 1 : 1 af konstruktioner, hvor tegninger i mindre mål ikke giver tilstrækkelig oplysning.

7. Tegninger over ledninger og installationsgenstande i forbindelse med centralvarme, gas, vand og sanitet, kedelrumsarrangement i mål 1 : 50 samt diagrammer med rørdimensioner og radiatorer.

8. Oplysning om placering af lampesteder, afbrydere, stikkontakter og tavler, gruppeinddelinger, mekaniske ventilationsanlæg, elevatorer, køleanlæg, maskinvaskeri o.lign. Enten hovedprojekt eller specificeret forslag fra leverandør.

9. Hulfortegnelse eller angivelse af hulafsætninger.

10. Arbejds- og tidsplan, der fastlægger de vigtigste faser i byggeriet og skaber grundlag for samarbejde og kontinuitet i byggeprocessen.

11. Redegørelse for arten og omfanget af de vejrligsforanstaltninger, der under hensyn til arbejdsplanen agtes gennemført.

12. Betingelser og beskrivelser for samtlige fag, indeholdende: Oversigt over samtlige tegninger, der ligger til grund for arbejdets udbud, reglerne for bygherrens retsforhold til entreprenør o.lign.

BILAG 3

Cirkulæreskrivelse om anvendelse af “Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed” af 10. december 1992 (AB)

Efter § 6, stk. 2, i Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v. skal statslige og statsstøttede bygge- og anlægsarbejder udbydes på grundlag af AB.

Som bilag 3a til cirkulæret er indføjet cirkulæreskrivelse af 3. maj 1978 om anvendelse af AB 72.

I medfør af § 2 og § 8 i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v. og § 33 i lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 362 af 6. juni 1990 med senere ændringer fastsættes herefter følgende:

 1. Ved udbud indtil 1. juli 1993 anvendes AB 72.
 1. Fra og med den 1. juli 1993 henviser den nævnte § 6, stk. 2, i fastpriscirkulæret til AB 92, og cirkulæreskrivelsen af 3. maj 1978 erstattes af nærværende cirkulæreskrivelse, pkt. 4-6.
 2. AB 72 kan dog anvendes ved udbud indtil udgangen af 1993.
 3. AB skal som alt overvejende hovedregel lægges til grund uden fravigelser. Der kan dog være særlige grunde til i konkrete og afgrænsede tilfælde at fravige enkelte af AB s bestemmelser, men der må her anlægges en restriktiv praksis.Som eksempler på fravigelser, der efter omstændighederne kan være tilladelige, kan nævnes AB 92 § 1, stk. 6, om dansk som entrepriseforholdets sprog, § 3, stk. 5, om vedståelsesfristens længde og § 22, stk. 1, sidste pkt., jf. stk. 11, samt § 22, stk. 10, i det omfang der er tale om kortvarig forlængelse op til 5 arbejdsdage af fristerne for bygherrens betaling på 15 arbejdsdage. Samtidig henledes opmærksomheden på bestemmelsen i AB § 1, stk. 3, hvoraf fremgår, at fravigelse af AB kun gælder, når det tydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilke punkter fravigelse skal ske.
 4. En form for fravigelse af AB består i en ombrydning af AB s systematik. Ombrydningen gør det erfaringsmæssigt vanskeligt for de bydende at skabe sig et samlet overblik over retstilstanden i forhold til AB og giver derfor usikkerhed ved prisfastsættelsen. Ombrydninger skal derfor undgås.
 5. Udbudsmaterialet indeholder herudover ofte bestemmelser, der supplerer AB. Da AB er et sæt ret kortfattede og generelle bestemmelser, kan der i varierende tilfælde være behov for supplerende bestemmelser. Det kan også her være en fordel for parterne, såfremt der sker en standardisering af disse supplementer, f.eks. i form af fællesbetingelser for forskellige typer af arbejdsopgaver.Det er dog væsentligt, at supplementer, som knytter sig til de enkelte AB-bestemmelser, indskrænkes mest muligt af hensyn til klarheden i udbudsmaterialet, og at supplementer ikke formuleres således, at de kan opfattes som fravigelser af AB s tekst.
  Til orientering skal yderligere nævnes:
  – Ifølge AB skal visse krav fra bygherren være angivet i udbudsmaterialet, hvis bygherren ønsker dem indføjet i en entrepriseaftale.
  Der er tale om følgende forhold:
  Sikkerhedsstillelse for udbudsmaterialet (AB § 2, stk. 5).
  Krav om tilbudets form herunder at alternative tilbud udfærdiges med rimelig specifikation af tilbudssummen på dertil leverede tilbudslister (AB § 2, stk. 6).
  Hvilken vægt der ved vurderingen af tilbudets samlede størrelse vil blive tillagt de enkelte enhedspriser (AB § 2, stk. 7).
  Delpriser kan kun betragtes som selvstændige tilbud, hvis det er foreskrevet ved udbudet (AB § 3, stk. 2).
  Bygherren kan bestemme, at entreprenøren skal deltage i projektgennemgang (AB § 11, stk. 1, 1. pkt.).
  Arten og omfanget af prøver og om den dokumentation for arbejdets udførelse, for udførte anlæg, for anvendte materialers oprindelse og egenskaber og for udførte prøver, som entreprenøren skal afgive (AB § 11, stk. 1).
  Dagbod eller anden sanktion ved forsinkelse. Er dagbod ikke aftalt, er entreprenøren ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler (AB § 25, stk. 2).
  Ved anlægsarbejder bortset fra anlægsarbejder i tilslutning til byggearbejder ophører mangelsansvaret efter dansk rets almindelige regler, medmindre andet er fastsat i udbudsmaterialet (AB § 36, stk. 3, 1. pkt.).
  Det drejer sig i disse tilfælde om udfyldning af AB-bestemmelser, hvor en standardisering af formen ofte kan være hensigtsmæssig, f.eks. i form af fællesbetingelser.
  – I AB § 27 er det bestemt, at entreprenøren under nærmere omstændigheder har ret til godtgørelse i tilfælde af offentlige påbud eller forbud, men ikke i tilfælde af krig, usædvanlige naturbegivenheder o.l. Det samme vil fremgå af organisationernes nye standardforbehold, som vil være afstemt med AB 92.
  Da den nævnte bestemmelse således bliver en del af entrepriseaftalerne, kan det ikke forventes, at adgangen til at yde godtgørelse efter pris- og tidcirkulærets § 8, stk. 3, fremtidig vil kunne blive aktuel, for så vidt angår krig, usædvanlige naturbegivenheder o.l.
  – I AB 92 er ikke medtaget betaling efter fordelingsplan (ratebetaling). Der kan derfor ses bort fra bemærkningerne herom i cirkulærets bilag 1, Anvisning om indeksregulering af entreprisesummer vedrørende byggearbejder (afsnit om Beregningsmetode).
  Bygge- og Boligstyrelsen, den 5. februar 1993
  H.E. Rasmussen

/ Flemming Lethan

BILAG 3A

SKRIVELSE FRA BOLIGMINISTERIET TIL SAMTLIGE MINISTERIER OG STYRELSER M.FL. AF 3. MAJ 1978

Cirkulæreskrivelse om anvendelse af “Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed” af 29. november 1972 (AB).

Efter gældende regler skal statslige og statsstøttede byggearbejder udbydes på grundlag af AB.

På given foranledning fastlægges nedenfor i medfør af § 2 og § 8 i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v. nærmere retningslinjer for anvendelsen af AB på dette område.

Retningslinjerne er udformet i overensstemmelse med en enstemmig indstilling af 15. marts 1978 fra en arbejdsgruppe, hvori har deltaget repræsentanter for boligministeriet, andre byggende statsstyrelser, Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen, Håndværksrådet, Bygge- og anlægsrådet og Entreprenørforeningen.

1. AB skal som hovedregel lægges til grund uden fravigelser. I de tilfælde, hvor det af særlige grunde f.eks. arbejdets karakter for den offentlige bygherre er påkrævet og rimeligt at fravige AB, er det afgørende, at fravigelsen affattes på en sådan måde, at den principielle afbalancering imellem bygherrernes og de udførendes interesser, som er tilsigtet med AB, forrykkes mindst muligt. Samtidig henledes opmærksomheden på bestemmelsen i AB § 1, stk. 3, hvoraf fremgår, at når AB anvendes, er bestemmelser om fravigelser af reglerne kun gældende, når de tydeligt og udtrykkeligt angiver, på hvilke punkter fravigelse skal ske.

2. En form for fravigelse af AB består i en ombrydning af AB s systematik. Ombrydningen gør det erfaringsmæssigt vanskeligt for de bydende at skabe sig et samlet overblik over retstilstanden i forhold til AB og giver derfor usikkerhed ved prisfastsættelsen. Ombrydninger skal derfor undgås.

3. Ifølge AB skal visse krav fra bygherren være angivet i udbudsmaterialet, hvis bygherren ønsker dem indføjet i en entrepriseaftale.

Der er tale om følgende forhold:

Dagbod eller anden sanktion ved forsinkelse. Er dagbod ikke aftalt, er entreprenøren ansvarlig

efter dansk rets almindelige erstatningsregler (AB § 2, stk. 2, og § 19, stk. 3).

Sikkerhedsstillelse for udbudsmaterialet (AB § 2, stk. 3).

Krav om, at der i forbindelse med alternative tilbud også skal bydes på bygherrens udbuds-

grundlag (AB § 2, stk. 4).

Delpriser kan kun betragtes som selvstændige tilbud, hvis det er foreskrevet ved udbudet (AB §

3, stk. 1).

Forbehold om antagelse af alternativt bud ved indbudt licitation (AB § 3, stk. 4).

Godtgørelse af materialers oprindelse og vederlagsfri afgivelse af prøver (AB § 6. stk. 5).

Bygherrens adgang til at forlange ændringer i entreprisens omfang og art (AB § 8, stk. 1).

Sikkerhedsstillelse for entreprenørens opfyldelse af sine forpligtelser (AB § 25, stk. 1).

Krav om, at de bydende skal angive udgiften ved sikkerhedsstillelse (AB § 25, stk. 2).

Desuden skal det være angivet, hvis tilbud indhentes ved bunden eller offentlig licitation (AB § 2, stk. 1), eller hvis bygherren ønsker, at afhjælpningsperioder skal regnes fra et andet tidspunkt end afleveringen (AB § 22, stk. 1).

Det drejer sig i disse tilfælde om en udfyldning af AB-bestemmelser, hvor en standardisering af formen ofte kan være hensigtsmæssig, f.eks. i form af fællesbetingelser.

4. Udbudsmaterialet indeholder herudover ofte bestemmelser, der supplerer AB. Da AB er et sæt ret kortfattede og generelle bestemmelser, kan der i de varierende tilfælde være behov for supplerende bestemmelser. Det kan også her være en fordel for parterne, såfremt der sker en standardisering af disse supplementer, f.eks. i form af fællesbetingelser for forskellige typer af arbejdsopgaver.

Det er dog væsentligt, at supplementer, som knytter sig til de enkelte AB-bestemmelser, indskrænkes mest muligt af hensyn til klarheden i udbudsmaterialet, og at supplementer ikke formuleres således, at de kan opfattes som fravigelser af AB s tekst.