Sagkyndig beslutning

Bygherren og entreprenøren skal i henhold til reglerne i AB92 og ABT93 stille sikkerhed over for hinanden for henholdsvis entreprisesummens betaling og for entreprisens udførelse.

Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed kan efter begæring fra en af parterne udpege en sagkyndig til at træffe beslutning om udbetaling af den stillede garanti. Den sagkyndige kan også træffe beslutning om berettigelsen af at holde betalinger tilbage eller berettigelsen af foretaget modregning.

Beslutningerne er ikke bindende for parterne og kan ikke påberåbes under en eventuelt senere voldgiftssag. Garanten i henhold til en garanti, der henviser til en entrepriseaftale efter standarddokumenterne, er imidlertid efter aftalen forpligtet til at udbetale den stillede sikkerhed i overensstemmelse med en sagkyndig beslutning.

Byggeriets Regler afholder et seminar med en koncentreret gennemgang af reglerne om sagkyndig beslutning. Seminaret henvender sig primært til arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og andre tekniske rådgivere, samt til bygherrer og entreprenører som stiller sikkerheder indenfor byggeriet.

På seminaret gennemgås følgende,

– Baggrunden for reglerne

– På hvilket grundlag man begære sagkyndig beslutning?

– Entreprenørens og bygherrens sikkerhedsstillelse

– fremsættelse af krav om udbetaling fra en sikkerhedsstillelse

– Bygherrens ret – og pligt – til at holde betalinger tilbage

– Forudbetalinger og forstrækning til entreprenøren

– Fejlagtige betalinger til entreprenøren

– Nedskrivning af sikkerhedsstillelsen

– Sikkerhedsstillelsens ophør

– Krav til begæringen om sagkyndig beslutning

– Sagens behandling

– Den sagkyndige beslutning

– Sikkerhedsstillelse som betingelse for udbetaling

– Omkostninger

– Det tidsmæssige aspekt

– Garantistillerens udbetaling og eventuelle tilbagesøgning

– Fortsat uenighed mellem bygherren og entreprenøren

Underviser er advokat Ole Meisner, som siden 1989 har deltaget i en lang række voldgiftssager ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed. Ole har medvirket i flere end 150 sager med sagkyndig beslutning og er en af de førende specialister med viden om sikkerhedsstillelse melem byggeriets parter. Ole har i 25 år rådgivet offentlige og private bygherrer, almennyttige boligselskaber, pengeinstitutter og kreditforeninger, entreprenører, arkitekt- og ingeniørfirmaer samt privatpersoner om byggeretlige problemstillinger. Ole er certificeret voldgiftsdommer.